சட்டரீதியானவற்றின் இற்றைப்படுத்தல்கள் விரைவில் கிடைக்கும்